single.nl

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Single.nl

Gebruiksvoorwaarden Social Network & Datingsite Single.nl single.nl faciliteert een sociaal digitaal netwerk met als doel om daters online met elkaar in contact te brengen. Via dit dating en vrienden netwerk kan iedere deelnemer veilig en vrijblijvend nieuwe contacten leggen. Of je nu naar een concert of op vakantie wilt, de website van Single.nl biedt vele mogelijkheden. Om deelnemer te worden hoef je alleen maar deze algemene voorwaarden aan te vinken. Het formulier in te vullen en het gewenste contract te sluiten. Single.nl wenst je veel dating plezier. Door lid te worden van Single.nl accepteert u de gebruiksvoorwaarden en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met Single b.v . Als u niet akkoord met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1. Definities
1.1 single .nl is het Social Network en Datingplatform van Single b.v. die toegankelijk is voor leden.
1.2 Diensten zijn de (toekomstige ) onderdelen van Single.nl die toegankelijk zijn voor leden , al dan niet tegen betaling.
1.3 Leden zijn de geregistreerde, al dan niet betalende, gebruikers van single.nl van tenminste 25 jaar.

Artikel 2. Toegang en registratie
2.1 Om lid te worden van single.nl moet u tenminste 25 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratie formulieren invullen.
2.2 Lidmaatschap van Single is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Wanneer aan de voorwaarden van registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Single.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een inlogcode en/of wachtwoord door een lid.
2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, houdt Single b.v. zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen en beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet ter goede trouw zijn. Het lid vrijwaart single.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Single.nl slecht beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is single.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders wordt gebruikt, dient single.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.
2.6 Single.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.7 Single.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik van gedragsregels
3.1 U zult Single.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder : het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden ( waaronder begrepen, maar niet beperkt tot : auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten,modellenrechten ) diefstal, de onrechtmatige en of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie ; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en of beeld en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, ( kinder ) porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. ‘Mailbommen, computervredebreuk ( hacken ) via Single.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, codes en valse hoedanigheden.
3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Single.nl dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Single.nl te melden.
3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Single.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Single.nl beschikt. U verklaart geen ‘junkmail ‘, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘mailings’, of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.
3.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e- mailberichten binnen 24-uur te sturen naar het zelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we dat als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door Single.nl.
3.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Single controleert alle profielen en zal profielen zo nodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. Single.nl is te alle tijde gerechtigd om zonder vooraf gaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.
3.6 U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren op de service van Single.nl in zult schrijven en zo te trachten misbruik te maken van de faciliteiten c.q. Single.nl en anderen te misleiden.
3.7 U stemt ermee in dat voor het gebruik van Single.nl u bereid bent commerciële berichten te ontvangen, echter uitsluitend betreffende activiteiten van Single.b.v.

Artikel 4 . Privacy en bescherming
4.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Single.nl Door inschrijving verklaart u met dit beleid instemt en u eraan te confirmeren.
4.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achterneem URL’s, e-mailadressen ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.
4.3 U verklaart geen foto,s van seksuele aard, uw jeugdfoto,s , groepsfoto,s , foto’s met kinderen te plaatsen, foto,s van dieren of foto,s van andere mensen dan uzelf op Single.nl te publiceren. Single.nl behoud zich het recht voor om foto,s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
4.4 Single.nl controleert alle profielen en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die louter op seksueel contact gericht zijn, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
4.5 u verklaart eerlijke en accurate informatie over u zelf te verschaffen.
4.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist of incompleet is, behoudt Single.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
4.7 u stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.
4.8 U verklaart dat uw inschrijving bij Single.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
4.9 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van Single.nl zult voordoen.
4.10 U verklaart Single.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.
4.11 U verklaart het gebruik van Single.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.
4.12 E-mailberichten die door u aan andere leden worden verstuurd en tussen u en een ander lid worden door Single.nl als privégegevens behandeld. Single.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.
4.13 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Single.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u ) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contact gegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.
4.14 de informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site., in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd. Deze gegevens kunnen door Single.nl beschikbaar worden gesteld aan (commerciële ) derden. Bestudering van deze informatie stelt Single.nl in staat de dating site steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.
4.15 Single.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Single.nl kan verlopen. Single.nl raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
4.16 Er is alles aangedaan om Single.nl zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Single.nl heeft toegang tot uw gegevens en dan wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voorderden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
4.17 Bij Single.nl worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betaling of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.
4.18 Uit veiligheidsoverwegingen logt Single.nl in op het ip-adres van uw computeraansluiting. Single.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1 U stemt ermee in zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Single.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere de foto’s , profielen van leden, artikelen adviezen en overige inhoud van onze site.
5.2 De vormgeving en inhoud,waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website van Single.nl zijn het intellectuele eigendomsrecht van Single.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Single.nl

5.3 De gebruiksrechten die door Single.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor prive en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij single.nl . Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Single.nl is strikt verboden.
5.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van Single.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten en Single.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
5.5 Single.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Single.nl. dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Single.nl of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Single.nl. Single.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Single.nl en/of technische diensten.

Artikel 6. Beëindiging
6.1 een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd of onzichtbaar gemaakt. “onzichtbaar”betekent dat uw profiel wel bekend blijft in de datingsite (door u later weer bruikbaar gesteld kan worden), maar niet meer zichtbaar is of wordt gebruikt in het matching-mechanisme. Als u wilt opzeggen kan dat op een eenvoudige wijze via onze website.
6.2 Single.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Single.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens Single.nl niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die Single.nl via andere leden Single.nl bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Singel.nl uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot Single.nl zullen onthouden.
6.3 Single.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebrekenstelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf heeft begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bet gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie
7.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen, of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Single.nl zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Single.nl, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevenen. Single.nl kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Single.nl onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade en of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Single.nl op de site is gezet of informatie die door Single.nl aan u is overgedragen.
7.2 Single.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Single.nl. Single.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden.
7.3 Het gebruik van Single.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Single.nl tegenvallen kan Single.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
7.4 Single.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Single.nl kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.
7.5 Single.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.
7.6 Single.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.
7.7 Single.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Single.nl tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website. Van Single.nl tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.
7.8 Single.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.
7.9 Single.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door u zelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Single.nl raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over u zelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Single.nl biedt.
7.10 Single.nl kan niet garanderen dat Single.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Single.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Single.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Single.nl.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Single.nl voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een minimum van 100.- euro.
7.11 Single.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Single.nl.
7.12 Single.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade , vervolgschade daaronder begrepen, noch is Single.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van een uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens onze leden.
7.13 U vrijwaart Single.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Single.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.
7.14 Single.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Single.nl niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot ) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Single.nl personeel of onder het personeel van enige derde die de diensten aan Single.nl levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Single.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan ons levert.
7.15 Wanneer Single.nl wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Single.nl als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
7.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Single.nl jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.
7.17 Single.nl kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Single.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
7.18 Single.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
7.19 Single.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
7.20 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan Single.nl/b.v.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1 Wanneer Single.nl wordt overgenomen , fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Single.nl bestaan over op deze andere rechtspersoon.
8.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst niet blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
8.3 Op betrekking tussen u en Single.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Single.nl worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den haag ; dan wel , ter keuze van Single.nl B.V., bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Single B.V. Algemene Voorwaarden Single.nl B.V.
Copyright 1999 / 2023 Single.nl B.V.